แบบมาตรฐานพุทธศาสนสถาน ศาลาการเปรียญภาคเหนือ

แบบมาตรฐานพุทธศาสนสถาน ศาลาการเปรียญภาคเหนือ  จัดทำโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

เป็นไฟล์รูปภาพ (.jpg) ย่อ/ขยายได้
มีทั้งหมด ๔๕ หน้า

ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร
https://yotathai.box.com/s/q981zh7fv9pmk22r3s4d

ข้อมูลจาก : กรมโยธาธิการและผังเมือง