ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๒.๓/ว ๔๓๖ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ดูหรือดาวน์โหลดหนังสือ คลิกที่นี่สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ : ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๕๕   ดูเอกสารคลิกที่นี่
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ : ตัวอย่างคำสั่งให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  ดูเอกสารคลิกที่นี่
 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น