พระราชบัญญัติ/พระราชกฤษฎีกา/กฎกระทรวง/ระเบียบ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เป็นการรวบรวมพระราชบัญญัติ/พระราชกฤษฎีกา/กฎกระทรวง และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ./เทศบาล/อบต.)

ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น