หารือเรื่องอำนาจหน้าที่ของเทศบาลเกี่ยวกับถนนที่ได้รับการถ่ายโอนจากกรมทางหลวง


ดูหรือดาวน์โหลดหนังสือ คลิกที่นี่

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตอบข้อหารือจังหวัดนครราชสีมา กรณีเทศบาลตำบลเมืองปักขอหารือการใช้อำนาจหน้าที่ในการปิดถนน การติดป้ายจราจรและการอนุญาตติดป้ายโฆษณาในเขตถนนซึ่งเทศบาลได้รับการถ่ายโอนภารกิจมาจากกรมทางหลวงและถนนในความรับผิดชอบของเทศบาล ว่าหน่วยงานใดมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการ  ซึ่งกรมฯ ได้ตอบข้อหารือว่า  ในการอนุญาตการออกประกาศห้ามหยุดจอดหรือกลับยานพาหนะใด ๆ บนทางจราจร หรือไหล่ทาง การติดป้ายหรือสัญญาณจราจร(พรบ.ทางหลวง มาตรา ๓๘) และการอนุญาตให้ติดป้ายโฆษณา ผู้มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการคืออธิบดีกรมทางหลวง เนื่องจากสถานะของทางหลวงที่ได้รับการถ่ายโอน ยังคงเป็นทางหลวงแผ่นดินเพราะยังมิได้มีการเปลี่ยนประเภทเป็นทางหลวงท้องถิ่น (การเปลี่ยนแปลงประเภททางหลวงกรณีนี้ ทต.เมืองปักต้องทำเรื่องยื่นเสนอขอ ต่อ รมต.ว่าการกระทรวงมหาดไทย)    ส่วนการติดตั้งป้าย เครื่องหมายสัญญาณจราจรบนทางหลวงแผ่นดิน(พรบ.ทางหลวง มาตรา ๘,๓๕) ซึ่งเป็นการบำรุงรักษาทางหลวง ทต.เมืองปักสามารถดำเนินการติดตั้งได้   จึงแจ้งข้อหารือให้ อปท.ทราบ และถือปฏิบัติ