การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว ๒๑ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๔ เรื่อง การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน

ดูหรือดาวน์โหลดหนังสือ คลิกที่นี่

สาระสำคัญ : สำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. มีมติเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีเป็นผู้ที่รับทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อศึกษาวิชาในประเทศ ในสาขาวิชาที่ขาดแคลนหรือสาขาวิชาที่ อปท.ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะ และเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วก็มีเงื่อนไขให้ผู้นั้นกลับมาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่จะบรรจุแต่งตั้ง (สาขาวิชาที่จะให้ทุนและตำแหน่งที่จะบรรจุ อยู่ในระหว่างการสำรวจข้อมูลความต้องการของ อปท.)


ข้อมูลจาก : หนังสือราชการ ส.ถ. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น