การมอบอำนาจในการให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และเมืองพัทยากู้เงิน

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว ๖๒๙ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  เรื่อง  การมอบอำนาจในการให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และเมืองพัทยากู้เงิน

ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่

กระทรวงมหาดไทยแจ้งการมอบอำนาจในการให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติให้ อบจ. เทศบาล และเมืองพัทยากู้เงินจากสถาบันการเงินเพื่อดำเนินโครงการตามอำนาจหน้าที่ และเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนจากสถานธนานุบาล ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัตราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติการกู้เงิน  ทั้งนี้ แล้วแต่กรณี  ภายใต้กรอบวงเงินไม่เกิน ๕๐ ล้านบาท

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น