แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๓๖๖ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่

กระทรวงมหาดไทยแจ้งแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งรายละเอียดในหนังสือ ประกอบด้วย
- ปฏิทินการจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปีฯ
- เกณฑ์การพิจารณาเพื่อจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปีฯ
- รูปแบบกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.
- รูปแบบบัญชีโครงการเพื่อการประสานแผนฯ

ข้อมูลจาก : หนังสือราชการ ส.ถ. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น