กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น แจ้งประชาสัมพันธ์แผนการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๑)

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๗.๓/ว ๙๗ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๕  เรื่อง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประชาสัมพันธ์แผนการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๑)

ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์แผนการฝึกอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์และหลักสูตรต่าง ๆ ตามตำแหน่ง และสายงาน ปะจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕  ฉบับที่ปรับปรุงใหม่ (ครั้งที่ ๑) อันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัย

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น