ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสถาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔)

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสถาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔


ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ปรับปรุงระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน  จึงแจ้งให้ อปท.ทุกแห่งทราบ และถือปฏิบัติ

ข้อมูลจาก : หนังสือราชการ สถ. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น