แบบมาตรฐานพุทธศาสนสถาน พระอุโบสถภาคใต้

แบบมาตรฐานพุทธศาสนสถาน พระอุโบสถภาคใต้ จัดทำโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

เป็นไฟล์รูปภาพ (.jpg) ย่อ/ขยายได้
มีทั้งหมด ๔๑ หน้า

ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมโยธาธิการและผังเมือง http://www.dpt.go.th/