ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 72 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2555 เรื่อง มาตรการการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย

ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 72 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2555  เรื่อง มาตรการการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย

สาระสำคัญ
เป็นมาตรการช่วยเหลือผู้รับจ้างที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย
- สัญญาจ้างก่อสร้าง ขยายเวลา 180 วัน
- สัญญาซื้อขาย ขยายเวลา 120 วัน
ให้ใช้มาตรการนี้ กับ หน่วยงานต่างๆของรัฐ เพื่อความเป็นธรรมและเท่าเทียม (รวม อปท.)

ดู และ Download หนังสือ https://yotathai.box.com/s/uh5i6jbvams1lhv7s3vy