ตารางสรุปเปรียบเทียบสาระสำคัญ หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการ ตามมติ ครม. 13 มีนาคม 2555

ตารางสรุปเปรียบเทียบสาระสำคัญ หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการ ตามมติ ครม. 13 มีนาคม 2555

ตารางสรุปเปรียบเทียบสาระสำคัญ การทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
(เฉพาะประเด็นที่ปรับปรุงและจัดทำขึ้นใหม่)

โดย ฝ่ายเลขานุการ (กรมบัญชีกลาง)
คณะกรรมการกำกับหลักเกณฑ์และตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้าง

ดูและ Download ข้อมูล