คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานสำหรับงานก่อสร้าง ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานสำหรับงานก่อสร้าง
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

         จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ศึกษาและทำความเข้าใจในกระบวนการและขั้นตอนการจัดจ้างงานก่อสร้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในเบื้องต้น อันจะสามารถนำคู่มือดังกล่าวข้างต้นไปใช้ในการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ดูและ Download ข้อมูล https://yotathai.box.com/s/znl2g3e9ylojyvs8fq3n

จัดทำโดย สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
ที่มาข้อมูล http://www.gprocurement.go.th