คู่มือมาตรฐานการเขียนแบบก่อสร้าง ฉบับ 2549 ของสมาคมสถาปนิกสยามฯ

คู่มือมาตรฐานการเขียนแบบก่อสร้าง ฉบับ 2549 ของสมาคมสถาปนิกสยามฯ

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดทำขึ้นเพื่อให้สถาปนิกและผู้ปฏิบัติวิชาชีพที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงานร่วมกันได้โดยสะดวก เป็นมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รองรับการเปิดเสรีการค้าและบริการ

ดูและ Download