การอนุมัติผ่อนผันให้ขยายเวลาการรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี พ.ศ.2554 กค(กวพ)0421.3/ว63

การอนุมัติผ่อนผันให้ขยายเวลาการรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี พ.ศ.2554 กค(กวพ)0421.3/ว63

เนื่องจากเหตุอุทกภัย เมื่อ ปี 2554 ที่ผ่านมา ส่งผลให้ส่วนราชการต่างๆ ไม่สามารถดำเนินการตรวจสอบพัสดุประจำปีได้ทันตามกำหนดเวลา คณะกรรมการว่าด้วยระเบียบพัสดุ (กวพ.) จึงขยายระยะเวลาการรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีให้กับส่วนราชการที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ด้วยเหตุอุทกภัย ออกไป

ดู และ Download หนังสือ กค(กวพ)0421.3/ว63