การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุดเฉพาะกิจโครงการช่วยเหลือฟื้นฟูความเสียหายจากภัยพิบัติธรรมชาติและสาธารณภัย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๒/ว ๕๓๒ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  เรื่อง  การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการช่วยเหลือฟื้นฟูความเสียหายจากภัยพิบัติธรรมชาติ และสาธารณภัย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕

ดูหรือดาวน์โหลดหนังคือ คลิกที่นี่

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งให้ อปท.สำรวจข้อมูลความเสียหายของทรัพย์สินและสิ่งสาธารณประโยชน์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อปท.และยังไม่ได้รับการแก้ไขฟื้นฟูให้สู่สภาพเดิม เพื่อเตรียมความพร้อมในการขอรับการจัดสรรงบประมาณในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอันเกิดจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่ ตามหลักเกณฑ์และแนวทางดำเนินงาน และ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ กำหนดให้มีการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการช่วยเหลือฟื้นฟูความเสียหายจากภัยพิบัติธรรมชาติ และสาธารณภัย นั้น   บัดนี้ คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ออกประกาศการจัดสรรเงินอุดหนุนดังกล่าวแล้ว   จึงแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัย  เตรียมการดำเนินการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณดังกล่าว

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น