แบบมาตรฐานพุทธศาสนสถาน ฌาปนสถานเตาเดี่ยว

แบบมาตรฐานพุทธศาสนสถาน ฌาปนสถานเตาเดี่ยว   จัดทำโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง

เอกสารเป็นไฟล์รูปภาพ (.jpeg) ย่อ/ขยายได้
มีทั้งหมด ๕๒ แผ่น

>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสารเป็นรายแผ่น

>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด (.zip)

ข้อมูลจาก : กรมโยธาธิการและผังเมือง