แบบมาตรฐานพุทธศาสนสถาน ฌาปนสถานเตาคู่


แบบมาตรฐานพุทธศาสนสถาน ฌาปนสถานเตาคู่
จัดทำโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง

เอกสารเป็นไฟล์รูปภาพ (.jpeg) ย่อ/ขยายได้  มีทั้งหมด ๕๖ แผ่น

>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด (.zip)

>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสารเป็นรายแผ่นข้อมูลจาก : กรมโยธาธิการและผังเมือง