การหารือเครื่องหมายอินทรธนูของครูผู้ดูแลเด็ก

หนังสือ ที่ มท ๐๘๙๓.๔/ ๕๘๙ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เรื่อง หารือเครื่องหมายตำแหน่งบนอินทรธนูของครูผู้ดูแลเด็ก

ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตอบข้อหารือ ก.ท.จ.อุทัยธานี ที่ขอหารือเกี่ยวกับเครื่องหมายตำแหน่งบนอินทรธนูของตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ว่าจะให้ปฏิบัติตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๔๒) ออกตามความใน พ.ร.บ.เครื่องแบบเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๐๙ หรือให้ปฏิบัติตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดให้ใช้เครื่องหมายตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ซึ่งกรมฯ ได้ตอบข้อหารือว่า เครื่องหมายตำแหน่งบนอินทรธนูของตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๔๒) ออกตามความใน พ.ร.บ.เครื่องแบบเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๐๙ เนื่องจากครูผู้ดูแลเด็กเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีดังกล่าวไม่ได้มีผลใช้กับพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอกระทรวงมหาดไทยเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงดังกล่าวให้เครื่องแบบของพนักงานส่วนท้องถิ่นเหมือนกันเครื่องแบบของข้าราชการพลเรือนและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น