การส่งเรื่องขอรับบำเหน็จ บำนาญ บำเหน็จลูกจ้าง และเงินช่วยเหลือตามโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด

หนังสือ ที่ มท ๐๘๐๓/ว ๖๕๑ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง  การส่งเรื่องขอรับบำเหน็จ บำนาญ บำเหน็จลูกจ้าง และเงินช่วยเหลือตามโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด

ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่

กรมบัญชีกลางแจ้งแนวทางการส่งเรื่องการขอรับเงินบำเหน็จ บำนาญ บำเหน็จลูกจ้างของผู้ที่เกษียณอายุหรือเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) เพื่อไม่ให้ผู้รับบำเหน็จ บำนาญฯ เสียสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ จากการยื่นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น