การยกเลิกตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับ ๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบล

หนังสือ ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว ๓๔ ลงวันที่่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เรื่อง การยกเลิกตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับ ๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบล

ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่

ตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) ได้กำหนดตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการใน อบต.ขนาดใหญ่ และ อบต.ขนาดกลาง มี ๒ ประเภท คือ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองและตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ ซึ่งมีความไม่เท่าเทียมกับตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการของท้องถิ่นประเภทอื่น  ก.อบต.จึงมีมติให้ยกเลิกตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการประเภทตำแหน่งหัวหน้าส่วน    โดยให้ปรับปรุงตำแหน่งหัวหน้าส่วนระดับ ๗ เป็น ตำแหน่งผู้อำนวยการกอง ระดับ ๗

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น