การจัดสรรงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว ๗๓๖ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕  เรื่อง  การจัดสรรงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ

ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งการได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ   เอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย ประกอบด้วย : หลักเกณฑ์การจัดสรรและแนวทางการดำเนินงาน, บัญชีการจัดสรรงประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ
 

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น