การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๕

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว ๗๙๐ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕  เรื่อง  การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๕

ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่

กรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งให้ อปท.พิจารณาให้การสนับสนุนและร่วมดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนในช่วงเทศกาลสงกรานต์      
เอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย ประกอบด้วย : แบบรายงานผลการเตรียมการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์,  แบบรายงานลการดำเนินการป้องกันและ
                                                                                              ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น