คู่มือการจัดทำลานกีฬาเอนกประสงค์ระดับชุมชน-ตำบล

คู่มือการจัดทำลานกีฬาเอนกประสงค์ระดับชุมชน-ตำบล

จัดทำโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ตั้งแต่ ปี 2549 เพื่อช่วยให้ท้องถิ่นเข้าใจถึงพื้นฐานหลักการออกแบบวางผังสนามกีฬาได้

เอกสารอยู่ในรูป ไฟล์ pdf 

Download เอกสาร