เว็บไซต์ สถ.ภาคภาษาอังกฤษ

หนังสือ ที่ มท ๐๘๐๖ /ว ๑๔ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๕  เรื่อง เว็บไซต์ สถ.ภาคภาษาอังกฤษ

>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร
>>เข้าสู่เว็บไซต์ สถ.ภาคภาษา
                                                                                          อังกฤษ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งการจัดทำเว็บไซต์ สถ.เป็นภาคภาษาอังกฤษ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่สำคัญของ สถ.ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในกลุ่มชาวต่างชาติ และหน่วยงานในต่างประเทศ ตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งข้อมูลในเว็บไซต์ ประกอบด้วย ประวัติความเป็นมา คณะผู้บริหาร วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ ค่านิยม แะสถานที่ตั้งของ สถ. จึงประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานสังกัด สถ.ทราบ เพื่อพิจารณาใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น