การสำรวจข้อมูลข้าราชการ เพื่อใช้ประกอบในการจัดทำคำสั่งปรับอัตราเงินเดือนสำหรับผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญก่อนวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๒.๓/ว ๘๖๓ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๕  เรื่อง  สำรวจข้อมูลข้าราชการ เพื่อใช้ประกอบในการจัดทำคำสั่งปรับอัตราเงินเดือนสำหรับผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญก่อนวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕

ดูหรือดาวน์โหลดหนังสือ คลิกที่นี่

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งการสำรวจข้อมูลของข้าราชการเพื่อใช้ประกอบในการจัดทำคำสั่งปรับอัตราเงินเดือน สำหรับผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ก่อนวันที่ ๑ ม.ค.๕๕  โดยให้ส่งแบบสำรวจพร้อมแนบสำเนาปริญญาบัตร (ในกรณีที่ได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น) มายังกองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น