การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงเอาผลประโยชน์จากผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๒/ว ๖๖๖ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕  เรื่อง  การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงเอาผลประโยชน์จากผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่

ด้วยได้มีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลแอบอ้างต่อผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานในสังกัด อปท. หรือผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับ อปท.ว่าสามารถติดต่อประสานงานเพื่อให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดสรรงบประมาณให้ อปท.ดำเนินโครงการต่าง ๆ เป็นการเฉพาะโดยขอรับผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ จากการดำเนินโครงการ     เพื่อป้องกันความเสียหายแก่บุคคลและ อปท.  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงแจ้งให้ อปท.ใช้ความระมัดระวังอย่าได้หลงเชื่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลดังกล่าวเป็นอันขาด
 
ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น