ขอความร่วมมือดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๔๓๙ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๕  เรื่อง  ขอความร่วมมือดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ เพื่อดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๔ กิจกรรม คือ
๑.กิจกรรมการบำบัดฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด
๒.กิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุนผู้ประสานงานพลังแผ่นดิน(๒๕ ตาสับปะรด)
๓.กิจกรรมการส่งเสิรมสนับสนุนหน่วยงานเฉพาะกิจในระดับตำบล
๔.กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV และก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา  นั้น
กระทรวงมหาดไทย จึงแจ้งแนวทางการดำเนินกิจกรรมการบำบัดฟื้นฟู/ผู้เสพยาเสพติด โดยให้องค์การบริหารส่วนตำบลในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบเป็นผู้บริหารจัดการงบประมาณดำเนินกิจกรรมค่ายบำบัดฟื้นฟู โดยใช้ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอ(ศพส.อ.) เป็นกลไกในการบูรณาการจัดค่ายฯ ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ   หลักเกณฑ์และแนวทางตามหนังสือนี้


>>ดูหรือดาวน์โหลดหนังสือ

ข้อมูลจาก: กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ถาพประกอบจาก: อินเตอร์เน็ต