ซ้อมความเข้าใจกรณีการเบิกจ่ายค่ายาประเภทวิตามิน และการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม กรณีส่งต่อผู้ป่วย

หนังสือ ที่ มท ๐๘๐๓/ว ๗๑๘ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง  ซ้อมความเข้าใจกรณีการเบิกจ่ายค่ายาประเภทวิตามิน และการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม กรณีการส่งต่อผู้ป่วย

ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับวิตามิน : กรมบัญชีกลางตอบข้อหารือส่วนราชการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่ายาประเภทวิตามิน (vitamins) ว่าสามารถเบิกเป็นค่ารักษาพยาบาลจากทางราชการได้หรือไม่ เช่น วิตามินรวม เป็นต้น ซึ่งกรมบัญชีกลางได้ตอบข้อหารือว่า การเบิกจ่ายค่ายาประเภทวิตามินให้เบิกจ่ายได้เฉพาะวิตามินที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นยาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และมีคุณสมบัติในการบำบัดรักษาโรคโดยให้เบิกจ่ายตามรายการและเงื่อนไขที่กำหนดในบัญชียาหลักแห่งชาติเท่านั้น
การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วย ไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม กรณีการส่งต่อผู้ป่วย : ตามที่กรมบัญชีกลางได้กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียมโดยให้สถานพยาบาลของเอกชนเป็นผู้เบิกจ่ายโดยตรงกับกรมบัญชีกลาง และได้มีการประกาศให้สถานพยาบาลของเอกชนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๒๐๒ แห่ง  บัดนี้ มีสถานพยาบาลของเอกชนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มเติมอีก ๑ แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์สุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ โดยให้ดำเนินการในระบบเบิกจ่ายตรงได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น