วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ

หนังสือ ที่ มท ๐๘๐๓/ว ๘๘๘ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง  วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ

>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

กรมบัญชีกลาง แจ้งแนวทางในการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๕๕ โดยให้ส่วนราชการดำเนินการเบิกจ่ายเงินเงินเพิ่มฯ จากงบบุคลากรของส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรงบตามปกติ ซึ่งหากงบบุคลากรไม่เพียงพอ กรมบัญชีกลางจะดำเนินการจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายการปรับเพิ่มเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานราชการและทหารกองประจำการ ให้แก่ส่นราชการในงบบุคลากรต่อไป

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ภาพประกอบจาก : อินเตอร์เน็ต