มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๓๑๒  ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๕  เรื่อง  มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงแก่ผู้ประกอบการที่เป็นคู่สัญญาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่น ซึ่งได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัย  กระทรวงมหาดไทยจึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดตามหนังสือนี้
>>ดูหรือดาวน์โหลดหนังสือ
ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น