การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของ สถ.ประจำปี ๒๕๕๕

หนังสือ ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๒๑ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๕  เรื่อง การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของ สถ.ประจำปี ๒๕๕๕

>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ด้วย สถ.มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศในด้านการจัดทำโครงการระหว่างประเทศ และการจัดสรรทุนการศึกษา ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ ซึ่งในส่วนของการจัดสรรทุนฝึกอบรมและดูงาน ณ ต่างประเทศนั้น สถ.จะคัดเลือกผู้สมัครจากคุณสมบัติตามที่แหล่งทุนกำหนด ประกอบกับระดับความรู้ภาษาอังกฤษของผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีไว้ตามลำดับคะแนนที่ผานเกณฑ์ เป็นสำคัญ   สถ.จึงได้กำหนดจัดการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ประจำปี ๒๕๕๕ ในวันอังคารที่ ๒๒ พ.ค.๕๕ และอังคารที่ ๒๙ พ.ค.๕๕  ทั้งนี้ หากข้าราชการสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่านใด มีความประสงค์เข้ารับการทดสอบดังกล่าว สามารถสมัครด้วยตนเอง หรือ ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ ๔ พ.ค.๕๕

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ภาพประกอบจาก : อินเตอร์เน็ต