ขอความร่วมมือในการเร่งรัดจัดทำประมวลจริยธรรมผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่น

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๔.๕/ว ๘๙๐ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕  เรื่อง ขอความร่วมมือในการเร่งรัดจัดทำประมวลจริยธรรมผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่น

>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาดำเนินการจัดทำประมวลจริยธรรมผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นให้แล้วเสร็จและรายงานให้ผู้ตรวจารแผ่นดินทราบ ภายในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕ และรายงานให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ ภายในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๕   จึงแจ้งให้ อปท.ทราบ และเร่งดำเนินการต่อไป

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ภาพประกอบจาก : อินเตอร์เน็ต