คำถาม - คำตอบ ในการประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานให้กับผู้บริหารท้องถิ่นและผู้บริหารงานที่ดินเพื่อบริการประชาชน

คำถาม - คำตอบ ในการประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานให้กับผู้บริหารท้องถิ่น และผู้บริหารงานที่ดินเพื่อบริการประชาชน 

คลิกเพื่อดูรายละเอียด
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รวบรวมข้อมูล คำถาม - คำตอบ ในการประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานให้กับผู้บริหารท้องถิ่น และผู้บริหารงานที่ดิน  เช่น การจัดเก็บภาษี, การจัดสรรเงินอุดหนุนของรัฐบาล, แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน, การเบิกเงินค่าใช้จ่ายของโครงการต่าง ๆ  เป็นต้น  ซึ่งข้อมูลการถาม - ตอบ นี้ หน่วยงานสังกัด อปท. สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางถือปฏิบัติในการปฏิบัติราชการได้เป็นอย่างดี

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น