คู่มือการตรวจสอบเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (K) มติคณะรัฐมนตรีและหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง (กุมภาพันธ์ 2555)


รวบรวมและจัดทำโดยสำนักมาตรฐานงบประมาณ สำนักงบประมาณ
พิมพ์ครั้งที่ 1 สิงหาคม 2544
พิมพ์ครั้งที่ 2 กันยายน 2546
พิมพ์ครั้งที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555

ดูและ Download 
อันนี้นำมาให้ Download  นี้ ย่อไฟล์ ให้เล็กลงโดย www.yotathai.net

ข้อมูลจากเว็บไซต์สำนักงบประมาณ http://www.bb.go.th/