ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การใช้งาน PowerPoint Template

หนังสือ ที่ มท ๐๘๐๖/ว ๑๒ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การใช้งาน PowePoint Template

ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่

กลุ่มงานสารสนเทศ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้จัดทำ PowerPoint Template ที่มีลักษณะพื้นหลังเป็นลักษณะเฉพาะของ สถ. จำนวน ๕ แบบ เพื่อให้ข้าราชการของ สถ. ได้นำไปใช้ในการสร้างงานนำเสนอได้อย่างรวดเร็ว และมีรูปแบบเป็นมาตรฐานเดียวกัน  จึงแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการสังกัด สถ.ทราบ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานโดยสามารถดาวน์โหลด PowerPoint Template ดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของ สถ. (www.dla.go.th) ในเมนู "บริการ สถ." หัวข้อ "ดาวน์โหลด Logo PowerPoint Template"

ข้อมูลจาก  : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น