สถ.เปลี่ยนชื่อเว็บไซต์ใหม่ เป็น www.dla.go.th

สถ.เปลี่ยนชื่อเว็บไซต์ใหม่ เป็น www.dla.go.th

กรมส่งส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือ สถ. ได้แจ้งเปลี่ยนชื่อเว็บไซต์ จาก www.thailocaladmin.go.th  เป็น www.dla.go.th
ตั้งแต่ 1 กุมพาพันธ์ 2555 เป็นต้นไป