ตารางคำนวณหาค่าวัสดุมวลรวมต่อหน่วย หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของราชการ ตาม มติ ครม. 13 มีนาคม 2555

ตารางคำนวณหาค่าวัสดุมวลรวมต่อหน่วย หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของราชการ ตาม มติ ครม. 13 มีนาคม 2555

เป็นตารางคำนวณหาค่าวัสดุมวลรวมต่อหน่วย สำหรับงานอาคาร ส่วนของหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของราชการ ตาม มติ ครม. 13 มีนาคม 2555 มีทั้งเวอร์ชั่น Excel 2003 และ 2007 ครับ
Download หลักเกณฑ์ราคากลางรวมทุกไฟล์ (ZIP)