การอบรมเพิ่มประสิทธิภาพงานจัดจ้างก่อสร้าง และการจัดทำราคากลางของทางราชการ(หลักเกณฑ์ราคากลางงานฯ 13 มีนาคม 2555)

การอบรมเพิ่มประสิทธิภาพงานจัดจ้างก่อสร้าง และการจัดทำราคากลางของทางราชการ 
(หลักเกณฑ์การคำนวนราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ตามมติ ครม. 13 มีนาคม 2555)

จัดอบรมโดยโยธาไทยเทรนนิ่ง
รุ่นที่ 20 วันที่ 28 พฤษภาคม-1 มิถุนายน 2555 ศูนย์ศิลปวัฒธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

จัดอบรมร่วมกันระหว่าง มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กับ โยธาไทยเทรนนิ่ง
รุ่นที่ 21 วันที่ 11-15 มิถุนายน 2555 โรงแรมพระนครแกรนด์วิว มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กทม.
รุ่นที่ 22 วันที่ 25-29 มิถุนายน 2555 โรงแรมศิรินารถการ์เด้นท์ จ.เชียงใหม่
รุ่นที่ 23 วันที่ 16-20 กรกฎาคม 2555 โรงแรมประตูน้ำขอนแก่น จ.ขอนแก่น
รุ่นที่ 24 วันที่ 20-24 สิงหาคม 2555 โรงแรมหัวหินแกรนด์ โฮเต็ลแอนด์พลาซ่า อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ
รุ่นที่ 25 วันที่ 17-21 กันยายน 2555 โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์แอนด์รีสอร์ท อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ดูเอกสารบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)