หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าพาหนะส่งต่อผู้ป่วย

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓/ว ๙๓๖ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๕  เรื่อง  หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าพาหนะส่งต่อผู้ป่วย

>>ดูหรือดาวน์โหลดหนังสือ

กรมบัญชีกลางแจ้งการปรับปรุงหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าพาหนะส่งต่อผู้ป่วย โดยให้ยกเลิกหลักเกณฑ์เดิม และให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ใหม่ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์
หลักเกณฑ์ประกอบด้วย:เงื่อนไขการเบิกค่าพาหนะส่งต่อผู้ป่วย,การคิดระยะทางในการส่งต่อผู้ป่วย,อัตราการเบิกค่าพาหนะส่งต่อผู้ป่วย, 
ค่าบริการพาหนะส่งต่อผู้ป่วย, วิธีการเบิกค่าพาหนะส่งต่อผู้ป่วย

ข้อมูลจาก: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น