ประชาสัมพันธ์แผนการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒)

หนังสือ ที่ มท ๐๘๐๗.๓/ว ๔๗๐ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เรื่อง ประชาสัมพันธ์แผนการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒)

>>ดูหรือดาวน์โหลดหนังสือ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น แจ้งประชาสัมพันธ์แผนการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕  ฉบับปรับปรุงล่าสุด  เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและพิจารณาส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม


ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น