หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓/ว ๙๗๗ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๕ เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

กระทรวงการคลังแจ้งหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่เสนอเพิ่มเติม  ๓ ข้อ  ประกอบด้วย
๑. ให้ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่ทบทวนและปรับปรุงใหม่นี้ โดยให้ส่วนราชการ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐถือปฏิบัติ เมื่อพ้นกำหนด ๓๐ วัน นับแต่วันถัดจากวันที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติ
๒. แนวปฏิบัติ หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในการดำเนินการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่ทบทวนปรับปรุงใหม่ที่มีผลบังคับใช้ตามข้อ ๑
๓. ให้สำนักงบประมาณและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่ทบทวนและปรับปรุงใหม่นี้ ประกอบการพิจารณาจัดสรรหรือตั้งงบประมาณสำหรับโครงการ/งานก่อสร้างของทางราชการด้วย


>>ดูหรือดาวน์โหลดหนังสือ
>>ดูุหรือดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วย (หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ)

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น