อัตราราคางานต่อหน่วย

หนังสือ ที่ มท ๐๘๐๓/ว ๓๕๓๓ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๕ เรื่อง อัตราราคางานต่อหน่วย
ตามที่สำนักงบประมาณได้จัดทำอัตราราคางานต่อหน่วย เพื่อให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐใช้เป็นเกณฑ์ประกอบการพิจารณาจัดทำประมาณการราคางานต่าง ๆ จำนวน ๑๔ ประเภทงาน ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และใช้ในการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปี นั้น  เนื่องจากสำนักงบประมาณได้มีการปรับปรุงอัตราราคารงานต่อหน่วยให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น จึงขอยกเลิกอัตราราคางานต่อหน่วยที่กำหนดไว้เดิม (ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๕๔) และใช้อัตราราคารงานต่อหน่วยที่กำหนดใหม่ (ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๕๕)
>>ดูหรือดาวน์โหลดหนังสือ
>>ดูหรือดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วย (อัตราราคางานต่อหน่วยที่กำหนดใหม่)

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น