การเข้าเฝ้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี ๒๕๕๔ ชั้น ป.ม.

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งว่า ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะดาย ประจำปี ๒๕๕๔ ชั้น ป.ม. เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี แทนพระองค์ เพื่อรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในวันจันทร์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕  จึงขอให้ผู้ที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ชั้น ป.ม. ตามรายชื่อนี้ แจ้งยืนยันการเข้าเฝ้าฯ ภายในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๕
>>ดูหรือดาวน์โหลดรายชื่อและรายละเอียด
ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น