การคุ้มครองคุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ กรณีได้รับผลกระทบจากการปรับระดับตำแหน่งบริหารสูงขึ้น

หนังสือ ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว ๕๒ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๕ เรื่อง การคุ้มครองคุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ กรณีได้รับผลกระทบจากการปรับระดับตำแหน่งบริหารสูงขึ้น
ด้วย ก.ท. ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ได้มีมติกำหนดแนวทางในการคุ้มครองคุณสมบัติพนักงานเทศบาลตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป ๗) ที่ได้รับผลกระทบจากการปรับขนาดเทศบาลและการปรับระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น เป็นตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป ๘) โดยให้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาคุ้มครองคุณสมบัติสำหรับตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการอื่น ๆ ด้วย
>>ดูหรือดาวน์โหลดหนังสือ
ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น