กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการชดเชยความเสียหายแก่ผู้เสียหายจากการบำบัดภยันตรายจากสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๔

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๑.๕/ว ๑๐๑๙ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕  เรื่อง  กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการชดเชยความเสียหายแก่ผู้เสียหายจากการบำบัดภยันตรายจากสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๔

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ออกกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการชดเชยความเสียหายแก่ผู้เสียหายจากการบำบัดภยันตรายจากสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๔ และเนื่องจากกฎกระทรวงดังกล่าวมีเนื้อหาเกี่ยวกับการกำหนดสิทธิหน้าที่ของประชาชนและของหน่วยงานราชการ รวมถึงการกำหนดขั้นตอนและวิธีการในการชดเชยความเสียหายที่เป็นผลมาจากการใช้อำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น  จึงสมควรให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
>>ดูหรือดาวน์โหลดหนังสือ

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น