กฎกระทรวงกำหนดประเภทและระบบความปลอดภัยของอาคารที่ใช้เพื่อประกอบกิจการเป็นสถานบริการ พ.ศ.๒๕๕๕

หนังสือ ที่ มท ๐๘๐๔.๕/ว ๙ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ เรื่อง กฎกระทรวงกำหนดประเภทและระบบความปลอดภัยของอาคารที่ใช้เพื่อประกอบกิจการเป็นสถานบริการ พ.ศ.๒๕๕๕
กรมโยธาธิการและผังเมือง แจ้งการออกกฎกระทรวงกำหนดประเภทและระบบความปลอดภัยของอาคารที่ใช้เพื่อประกอบกิจการเป็นสถานบริการ พ.ศ.๒๕๕๕  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕
>>ดูหรือดาวน์โหลดหนังสือ
ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น