การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานการตรวจรับงานโครงการขุดลอกคูคลอง

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว ๑๔๗ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๕ เรื่อง  การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานการตรวจรับงานโครงการขุดลอกคูคลอง
ตามที่ประเทศไทยได้เกิดเหตุมหาอุทกภัยเมื่อปลายปี ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา ทำให้หลายพื้นที่ได้รับความเสียหาย  ซึ่งศูนย์ ศบภ.ได้มีการสนับสนุนช่วยเหลือพื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยดังกล่าว  และเนื่องจากส่วนราชการได้มีการเสนอโครงการเกี่ยวกับการขุดลอกคูคลองเป็นจำนวนมากในการช่วยเหลือฟื้นฟูฯ  ดังนั้น เพื่อให้การติดตามโครงการขุดลอกคูคลองในขั้นตอนของการกำหนดมาตรฐานการตรวจรับงาน ให้มีมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งเป็นไปอย่างคุ้มค่า โปร่งใส และตรวจสอบได้ คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) จึงซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานการตรวจรับงานของโครงการขุดลอกคูคลองดังกล่าว  โดยให้ส่วนราชการอย่างน้อยดำเนินการตามหลักเกณฑ์ในหนังสือนี้
>>ดูหรือดาวน์โหลดหนังสือ
ข้อมูลจาก : กรมบัญชีกลาง