การปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๔

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓/ว ๙๖๒ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๕ เรื่อง การปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๔

สำนักงาน ป.ป.ช.แจ้งมาตรการที่หน่วยงานรัฐต้องปฏิบัติ ตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๔ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ซึ่งมีผลบังคับใข้ตั้งแต่วันที่ ๑ เม.ย.๕๕ เป็นต้นไป  ซึ่งประกาศดังกล่าวให้ใช้บังคับกับสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุของหน่วยงานของรัฐ สัญญาสัมปทาน และสัญญาให้ทุนสนับสนุนของหน่วยงานของรัฐ เพื่อการวิจัยหรือเพื่อดำเนินกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ห้าแสนบาท ขึ้นไป เว้นแต่ระหว่างวันที่ ๑ เม.ย.๕๕ ถึงวันที่ ๓๑ มี.ค.๕๖ ให้บังคับกับสัญญาซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่สองล้านบาทขึ้นไป

>>ดูหรือดาวน์โหลดหนังสือ
>>สิ่งที่ส่งมาด้วย (ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลหรือคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๔)

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น