สิทธิประโยชน์ ระบบค่าตอบแทน เงินเดือน เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง

เป็นการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ ระบบค่าตอบแทน เงินเดือน เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ของส่วนราชการ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  จัดทำและเผยแพร่โดย กระทรวงการคลัง
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร
ข้อมูลจาก : กระทรวงการคลัง